Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

polska.gif                                                                                               


 Rok 2015 / 16

 

 

ZMIENIAJĄCA  INFORMACJA    

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zgodnie z treścią zawartą w poz. 12.2. w związku z poz. 12.4. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym
z dnia 01.10.2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dziaduszycach i Gminy Słaboszów oraz na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach

zawiadamiam,

że w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy Wykonawcy, którego ofertę wybrano, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
30000 euro, w drodze przetargu publicznego odbytego w dniu 09 października 2015 r., z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie,

 

dokonano zmiany rozstrzygnięcia – wybrano najkorzystniejszą ofertę - z najniższą ceną,  złożoną przez Wykonawcę:

 

LINKART  STANISŁAWA  LASKOWICZ

32-016 Stanisławice 254

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, którego ofertę wybrano, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. W kryterium oceny ofert, którym jest najniższa cena, oferta Wykonawcy przedstawia najniższą cenę i otrzymała 100 punktów, po odrzuceniu oferty Wykonawcy, który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Wartość zamówienia ustalona w oparciu
o wybraną ofertę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia oferty złożyli:

1)       LPK GROUP Spółka cywilna Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów, 59-700 Bolesławiec, ul. Łokietka 10 - ofertę Nr 1, której przyznano 96,46 punktów;

2)       LINKART STANISŁAWA LASKOWICZ, 32-016 Stanisławice 254 - ofertę Nr 2, której przyznano
100 punktów;

3)       CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 - ofertę Nr 3, której przyznano 72,46 punktów;

4)       Prime Computers Dariusz Leszczyński, 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A - ofertę Nr 4, której przyznano 99,60 punktów;

5)       Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 95 – ofertę Nr 5, której przyznano 61,19 punkty;

6)       E-TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 95A – ofertę Nr 6, której przyznano
87,95 punktów;

7)       VOLSYSTEM Sp. z o.o., 60-224 Poznań, ul. Dąbrowskiego 553 – ofertę Nr 7, której przyznano
70,29 punktów;

8)       F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21 – ofertę Nr 8, która została odrzucona z powodu uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy;

9)       Studio Komputerowe Andrzej Mucha i Teresa Mucha, 32-200 Miechów, ul. Miechowity 1 – ofertę Nr 9, której przyznano 75,35 punktów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

 Stanisław Lichosik        

 


 

INFORMACJA  

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Zgodnie z treścią zawartą w poz. 12.2. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 01.10.2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dziaduszycach i Gminy Słaboszów oraz na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach

 

informuję,

 

że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach, prowadzonego zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, w drodze przetargu publicznego odbytego w dniu 09 października 2015 r.,
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w Regulaminie,

 

 

 

dokonano wyboru oferty z najniższą ceną, złożonej przez Wykonawcę:

 

 

 

F. H. U. „HORYZONT” Krzysztof Lech

 

38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21, woj. małopolskie

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. W kryterium oceny ofert, którym jest najniższa cena, oferta Wykonawcy przedstawia najniższą cenę i otrzymała 100 punktów. Wartość zamówienia ustalona w oparciu
o wybraną ofertę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia oferty złożyli:

 

1)       LPK GROUP Spółka cywilna Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów, 59-700 Bolesławiec, ul. Łokietka 10 - ofertę Nr 1, której przyznano 85,13 punktów;

 

2)       LINKART STANISŁAWA LASKOWICZ, 32-016 Stanisławice 254 - ofertę Nr 2, której przyznano
88,25 punktów;

 

3)       CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 - ofertę Nr 3, której przyznano 63,95 punktów;

 

4)       Prime Computers Dariusz Leszczyński, 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A - ofertę Nr 4, której przyznano 87,90 punktów;

 

5)       Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 95 – ofertę Nr 5, której przyznano 54,00 punkty;

 

6)       E-TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 95A – ofertę Nr 6, której przyznano
77,62 punktów;

 

7)       VOLSYSTEM Sp. z o.o., 60-224 Poznań, ul. Dąbrowskiego 553 – ofertę Nr 7, której przyznano
62,03 punktów;

 

8)       F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21 – ofertę Nr 8, której przyznano
100 punktów;

 

9)       Studio Komputerowe Andrzej Mucha i Teresa Mucha, 32-200 Miechów, ul. Miechowity 1 – ofertę Nr 9, której przyznano 66,50 punktów.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Dziaduszycach

 

         Stanisław Lichosik        

 

 


 

 

Rok szkolny 2014 / 2015

 

 

          W okresie od 10 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Słaboszów będą realizowały małopolski projekt „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, na realizację którego Gmina Słaboszów otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w kwocie 6910 zł.

          Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosi 23040 zł, którego źródła finansowania stanowią: środki budżetu Gminy – 10130 zł,  środki budżetu Województwa  – 6910 zł, opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie - 6000 zł.
           Projektem zostanie objętych 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej
w Dziaduszycach oraz 30 uczniów klas V - VI Szkoły Podstawowej w Janowicach,
nie umiejących pływać.

     Na Krytej Pływalni w Miechowie zostaną zorganizowane cztery 16-godzinne szkolenia
w zakresie nauki pływania dla 4 grup po 15 osób. Nauka pływania realizowana będzie w formie 16 jednodniowych wyjazdów na basen po 30 uczniów (2 szkoły x 8 wyjazdów x 2 grupy
15 osobowe) i po 2 godziny każdego ucznia na basenie, w ramach zajęć pozalekcyjnych, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Podczas jednego wyjazdu na basen będą prowadzone jednocześnie 2 szkolenia nauki pływania przez dwóch instruktorów.

      Technikę pływania uczniowie zdobędą od poznania środowiska wodnego i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wodzie i w jej pobliżu, poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia podstawowych umiejętności pływania. Nauka pływania będzie połączona z edukacją w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

          Zainteresowani rodzice powinni złożyć w Szkole Deklarację uczestnictwa dziecka w projekcie „Już pływam” w terminie wyznaczonym przez szkołę, a następnie po zakwalifikowaniu ucznia do projektu - dokonać wpłaty w kwocie 100 zł od jednego ucznia, na rachunek bankowy szkoły, do której dziecko uczęszcza. W przypadku większej liczby chętnych, pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli uczniowie wymagający wsparcia ze względu na zalecenia lekarskie o potrzebie prowadzenia z uczniem zajęć w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności wad postawy i skrzywień kręgosłupa oraz poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności (np. nadwaga, niepełnosprawność), a także trudną sytuację życiową, materialną i rodzinną.

 

          Realizacja projektu umożliwi zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci - rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie będzie realizacją zajęć profilaktyki zdrowotnej, zapobieganiem wadom postawy i skrzywień kręgosłupa, promocja bezpiecznego zachowania się w wodzie.

 

 

Zebranie informacyjne

 

Rodziców uczniów klas V - VI zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie  „Już pływam” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24 marca 2015r. o godzinie 14.30   w  Zespole Szkół w Dziaduszycach. Podczas zebrania zostaną szczegółowo omówione zasady i warunki uczestnictwa w projekcie.DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW LUB/I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W GMINIE SŁABOSZÓW w 2014 roku  [wyprawka szkolna] - czytaj poniżej

                      

Wyprawka szkolna


 Harmonogram dowozu uczniów:

 

 Dowozy uczniów


 


 

Certyfikat  szkoły promującej bezpieczeństwo

 

Nasza droga do sukcesu

 

 Regulamin dowozu uczniów

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma